И през тази година има възможност за подаване на заявлението за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място, в определените за това училища.


На основание Заповед № РД 09-2152/27.08.2019г. на Министър на образованието и науката и Заповед №РД10-206/16.06.2020г. на Началник РУО София-регион ПГТМ „Христо Ботев“ е определено за училище, в които ще се приемат документи за участие в класиране при кандидатстване след 7-ми клас (училище-гнездо).


Определеният от МОН график на дейностите е:


- Подаване на документи за участие в приемане на ученици по НАРЕДБА №10 от 01.09.2016г. 


03.07.-07.07.2020г. вкл.


Работно време на комисията за приемане на заявления за участие в първи етап на класиране от 08,00ч. до 19,00 ч.


- Обявяване на списъците с приети ученици на първи етап на класиране.


До 13.07.2020г.


- Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране


До 16.07.2020г.


- Обявяване на списъците с приети ученици на втори етап на класиране.


До 20.07.2020г.


- Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.


До 22.07.2020г.


- Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.


До 23.07.2020г.


- Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.


24.07.-27.07.2020г.


- Обявяване на списъците с прити на трети етап на класиране.


29.07.2020г.


- Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.


30.07.2020г.


- Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.


До 03.08.2020г.


Документите, които кандидатите и техните родители (настойници)  трябва да носят, са:


- Служебната бележка за явяване на ипитите от НВО - с ЕГН, входящ номер и код за достъп;


- Медицинското свидетелство за кандидатстване в професионална гимназия и паралелка, което се сканира на място и прикача към подадената информация.


След приключване на въвеждането на желанията се визуализира бланка на „Декларация за съгласие“, в която трябва да се попълнят трите имена на родител или настойник, който дава съгласието си по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование относно заявените желания за класиране в посочените училища и съответните профили и специалности от професии за прием в VIII клас, както и телефон и/или e-mail за връзка. След потвърждаване на заявлението системата генерира уникален номер и визуализира списък с желанията.


Припомняме, че подаване на документи за участие в приемане на ученици по НАРЕДБА №10 от 01.09.2016г. е от 03.07. до 07.07.2020г. вкл.


Работно време на комисията в ПГТМ „Христо Ботев“за приемане на заявления за участие в първи етап на класиране от 08,00ч. до 19,00 ч.