В дневния ред на следващото заседание на общинския съвет е включена докладна записка от кмета на общината Иван Гавалюгов, с която предлага общинското предприятие за почивно дело „Боженишки урвич” да се преобразува в общинско предприятие „Туризъм”. 


ОП „Боженишки урвич” бе създадено през 2007 година след построяването на общинската почивна база в Боженица. През 2018 г. Общинският съвет прие Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград за периода 2019-2025 година. С цел подобряване организацията и координацията на туристическите дейности и повишаване на административния капацитет в сферата на туризма, в Стратегията като мярка е заложено създаването на общинско предприятие „Туризъм”.  Това е и единият от мотивите за предложението на кмета. Вторият е свързан с реализацията на проекта „Хетеротопии”, който Общината спечели по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. В проекта е предвидено създаването на туристически ГИД-информационен център, който ще се намира в сградата на Общината. Средства за персонал обаче в проекта не са предвдени. Затова кметът Иван Гавалюгов смята, че е целесъобразно работещите в информационния център да бъдат служители на ОП „Туризъм”.


Освен предложението за преобразуване на ОППД „Боженишки урвич” в ОП „Туризъм”, към докладната са приложени и проект за правилник и структура на новото общинско предприятие. Предлага се в него да работят 9 служители, сред които директор и трима експерти: по туризъм, маркетинг и реклама и информационно облужване. В базата „Боженишки урвич” се запазват щатните бройки за управител и още четирима служители: готвач, хигиенист, домакин.