Общинският съвет ще проведе десетото си редовно заседание на 28.07.2020 г. /вторник/  от 17.30 часа в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж.


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно: Приемане на отчет за изпълнение на Решенията от Общински съвет – Етрополе за периода 01.01.2020 година до 30.06.2020 година, ВхОБС-191/21.07.2020 г.  Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /съгласно Заповед №РД-15-361/20.07.2020 г./


 2. Предложение относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Етрополе за периода  06.11.2019-30.06.2020 г.,  ВхОБС-178/17.07.2020 г. Вносител: Марин Маринов- Председател на Общинския съвет


3. Предложение относно: Обсъждане и приемане доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2019 г. на читалищата на територията на Община Етрополе , ВхОБС-192/21.07.2020 г. Вносител:  Марин Маринов- Председател на Общинския съвет


4. Предложение относно: Ново обсъждане на Решение №114 от 30.06.2020 г. на   Общински съвет -Етрополе, /Протокол №9/, относно безвъзмездно предоставяне на част от спортен обект общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Професионален футболен клуб ЧАВДАР“, ВхОБС-193/21.07.2020 г.  Вносител: Марин Маринов- Председател на Общинския съвет


5. Предложение относно:  Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година,  ВхОБС-184/21.07.2020 г. Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /съгласно Заповед №РД-15-361/20.07.2020 г./


6. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост,  продажба на имот  44313.83.58, находящ се в землището на с. Лопян, ВхОБС-185/21.07.2020 г.  Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /съгласно Заповед №РД-15-361/20.07.2020 г./


7. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, УПИ VI – 39, квартал 19 по ПУП на с.Рибарица , ВхОБС-186/21.07.2020 г. Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /съгласно Заповед №РД-15-361/20.07.2020 г./


8. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, УПИ ХI – 197, квартал 16 по ПУП на с. Рибарица,  ВхОБС-187/21.07.2020 г. Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /съгласно Заповед №РД-15-361/20.07.2020 г./


9. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, УПИ VI – 238, квартал 9 по ПУП на с.Ямна,  ВхОБС-188 21/.07.2020 г.  Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /съгласно Заповед №РД-15-361/20.07.2020 г./


10. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ ХII – 477, квартал 47 по ПУП на с. Лопян, ВхОБС-189/21.07.2020 г. Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /съгласно Заповед №РД-15-361/20.07.2020 г./


11. Предложение относно: Разпореждане с имоти - Прекратяване на съсобственост върху имот между Община Етрополе и физическо лице чрез замяна, по реда на чл 36,  ал. 1, т.4 от ЗОС,УПИ ХII - 360, кв. 28 по ПУП на с. Бойковец, ВхОБС-190/21.07.2020 г.  
Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /съгласно Заповед №РД-15-361/20.07.2020 г./


12. Предложение относно: Кандидатстване на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ за получаване на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за проект: „Основни ремонти (реконструкция) на канализационни клонове на гр. Етрополе, община Етрополе“, ВхОБС-182/20.07.2020 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


13. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Маргарита Стоянова Иванова, ВхОБС-179/17.07.2020 г. Вносител: Марин Маринов - Председател на Общинския съвет


14. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Искра Лазаринова Георгиева, ВхОБС-180/17.07.2020 г. Вносител: Марин Маринов - Председател на Общинския съвет


Марин Маринов:  /п/      
Председател на Общинския съвет