Както бе предварително обявено, от 17 часа днес в зала Ботевград се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджет 2019 на Община  Ботевград. Отчетът бе представен в резюме от Ирина Григорова – директор на Дирекция „Счетоводна дейност и бюджет“. Тя подчерта, че  през отчетния период Общината е превела всички субсидии на второстепенните разпоредели с бюджетни средства и е приключила годината без неразплатени разходи и без просрочени задължения.


Бюджетът за 2019 г. на община Ботевград бе приет с Решение № 12 от 31.01.2019 година по приходната част в размер на 29 263 998 лв., включваща приходи с държавен характер и приходи с местен характер. С последващи писма и актуализации на Министерство на финансите и трансфери за промяна на взаимоотношенията между общинския бюджет и републиканския бюджет бюджетната рамка бе променена и към 31.12.2019 год. е в размер на 34 478 092 лв.


Приходната част на Бюджет 2019 година е формирана на база собствените приходи на общината, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с бюджетите на ресорни министерства, и друго финансиране.


Към 31.12.2019 г. в общинския бюджет са постъпили приходи за държавни дейности от централния бюджет, други ведомства и министерства в размер на  16 018 881 лв. при уточнен  годишен план 17 054 486 лв. - обща субсидия - 15 710 741 лв., целеви трансфери - 433 476 лв., трансфери между бюджети - 844 387 лв.; трансфери от МТСП - 75 206 лв., трансфери ПУДООС - 4 970 лв.


Изпълнението на собствените приходи за местни дейности е в размер на 9 718 378 лв., при първоначален годишен план 11 014 315 лв. / изпълнение 88.23 на сто/.


Годишният план за приходите от имуществени данъци е изпълнен на 84.78 на сто. 


- данък върху недвижимите имоти: 798 858 лв. /изпълнение  81.51 на сто/;


- данък върху превозните средства: 1 398 260 лв./87.39 на сто/;


- данък при придобиване на имущество по дарение: 457 103 лв.  /89.62 на сто/;


- туристически данък: 4 588 лв. /11.10 на сто/.


Годишният план на постъпленията от неданъчни и други приходи е изпълнен на 87.85 на сто;


- приходи и доходи от собственост - 1 871 632 лв., при първоначален план 1 960 000 лв. или  95.49 на сто;


- общински такси- 2 983 936 лв., при първоначален план 3 051 015 лв. или изпълнение от 97.80 на сто;


- глоби, санкции и наказателни лихви- 107 687 лв., при първоначален план 680 000 лв. или 15.83 на сто;


- помощи и дарения от страната и чужбина- 313 489 лв., при първоначален план 200 000 лв. или 156.74 на сто;


- постъпления от продажба на нефинансови активи - 1 952 462 лв., при първоначален план 1 772 000 лв. или 110.18 на сто.


Годишният план за постъпленията от такса битови отпадъци е изпълнен на 104,96% Такса за битови отпадъци е в размер на 2 188 607 лв., при първоначален план 2 085 000лв.


Получени трансфери от централния бюджет за местни дейности:


- обща изравнителна субсидия за местни дейности - 2 273 500 лв.


- целева субсидия за капиталови разходи - 932 300 лв.


Други трансфери за местни дейности:


- Трансфер съгласно споразумение за проект от  МРРБ - 837 807лв.


- Преведени отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците от Община Правец - 207 564 лв. и от Община Етрополе - 24 190 лв.; 


- Трансфер  за ДДС в бюджет от ДФ Земеделие по проект ‘‘Селски райони“ в размер на 576 093 лв.; 


- Изплащане на ДФ Земеделие финансова корекция по проект ‘‘Селски райони“ в размер на 3 245 лв.


- Получен трансфер от АСП по проект ‘‘Прозорец към света“ в размер на 24 014 лв.


- Трансфер към МТСП –съфинансиране по споразумение за проект “ Красива  България“ / Детска градина "Детелина" / - 266 381 лв.; 


 - Трансфер от ПУДООС  - 17 236 лв.


За дванадесетте месеца на 2019 г. са усвоени  31 300 085 лв. при уточнен план 34 478 092 лв. /90,78%/


Материалите за публичното обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджет 2019 са на разположение от 4 септември на официалната интернет страница на Община Ботевград. До днешна дата няма постъпили възражения, въпроси и мнения по него, съобщи председателят на ОбС Ботевград д-р Илин Черняшки. По време на самото обсъждане също не постъпиха въпроси и не бяха изказани становища. 


Подробности от отчета на: https://botevgrad.bg/ads/view/publichno-obshtestveno-obsazhdanena-otcheta-za-izpalnenie-na-godishniya-obshtinski-byudzhet-na-obshtina-botevgrad-za-2019-godina-1477