В Общински съвет Ботевград отново е внесена докладна записка, в която се предлага движението на пътни превозни средства по улица „Свобода“ в района на общински пазар – Ботевград, да бъде ограничено и в двете посоки. Такова предложение беше направено от общинското ръководство на редовната сесия на ОбС през месец юли. То бе подкрепено с 14 гласа „за“. Със своя Заповед № ВР-11/13.08.2020 г. областният управител на Софийска област върна това решение за ново обсъждане в Общинския съвет, излагайки следните мотиви: Непосочване на правни основания - чл. 19, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; Нарушена процедура с оглед липсата на изискуемото от закона за мнозинство за взимане на решение от ОбС, както и липса на поименно гласуване отразено в протокола от заседанието; Неспазване на процедурата по чл. 66 от АПК за уведомяване относно предстоящо издаване на общ административен акт.


Решението бе върнато от областната управа през август, когато масово се ползваха летните отпуски и Общинският съвет не провежда редовно заседание. Поради тази причина то не бе разгледано в законовия за това срок. За да спази процедурата, областният управител го оспори пред Административен съд – София област. С мотив „да не се стига до евентуални съдебни разходи за общинската администрация“, общината внесе предложение в ОбС за отмяна на решението от 30 юли. То бе гласувано единодушно на редовната септемврийска сесия.


Новото предложение за ограничаване на движението по част от ул. „Свобода“ е изготвено и внесено в ОбС, като са спазени всички оспорени процедури и нормативни актове. То ще бъде разгледано на редовна сесия, насрочена за 17 часа на 29 октомври.