Нова наредба ще урежда и определя обема на животновъдната дейност и местата за оглеждане на селскостопански животни на територията на община Ботевград. Действащата към момента не е изменяна и допълвана повече от 10 години. Именно това налага да се приеме нов нормативен акт , който да е в съответствие с действащото законодателство. Проектът на новата наредба е внесен за обсъждане и гласуване в ОбС. 


Новата наредба предвижда забрана за  отглеждане на едри преживни животни и еднокопитни животни в регулационните граници на Ботевград . Оглеждането на дребни преживни животни, свине, зайци и птици се допуска в сградите и постройките на допълващо застрояване, които са предназначени за стопанска дейност. Забранява се отглеждането на селскостопански животни в обекти , за които е констатирано по реда на Закона за устройство на територията, че са незаконни строежи или не се използват по предназначение. 


Минималното отстояние на селскостопанските сгради трябва да бъде: от жилища сграда в съседен парцел – 8 метра; от регулационна линия със съседен парцел – 3 метра; от жилищна сграда в собствен парцел – 8 метра; при нотариално заверено съгласие на собствениците – до 3 метра от съсобствената сграда. 


Обемът на животновъдната дейност в стопанските постройки на физически лица, в които се отглеждат животни за лични нужди, ще е както следва:


-в един парцел за Ботевград: дребни преживни животни – 2 броя с приплодите; свине майки – един брой с приплодите при наличие на връзка на стопанската постройка с канализацията; свине за угояване – по 1 брой на домакинство при наличие на връзка на стопанската постройка с канализацията; зайци и други животни, отглеждани за ценни кожи - до 10 броя; птици – до 10 броя; 


-в един парцел за вилните зони и всички села в община Ботевград: три броя едро преживно животно и приплодите му до едногодишна възраст; три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст; дребни преживни животни – 15 броя; свине майки – 3 броя с приплодите им при наличие на връзка на стопанската постройка с канализацията; свине за угояване – по 3 броя на домакинство при наличие на връзка на стопанската постройка с канализацията; зайци и други животни, отглеждани за ценни кожи – до 50 бр.; птици – до 50 броя. 


Собствениците на домашни животни са длъжни да почистват и хигиенизират редовно стопанските постройки и дворните си места, като не допускат замърсяване на съседни имоти, тротоари и уличното платно.


Кметовете и кметските наместници, или упълномощени от тях лица, са длъжни да предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците в населените места, определят маршрута на движение на животните от спорни стада по улиците, места за депониране на оборската тор, да осъществяват контрол по спазване на тази наредба и други.


За установени нарушения по наредбата ще се налагат глоби от 500 до 1 000 лева, като при повторно нарушение ще се удвояват.