Липсата на нов общ устройствен план на Ботевград води до невъзможност за управление на инвестиционните процеси, до недобро териториално разполагане на различни по вид дейности, което влошава средата за обитаване. Хаотичното преотреждане на индивидуални земеделски имоти с цел инвестиционни намерения, води до затруднения в развитието на инженерната инфраструктура и нейното ненужно оскъпяване. С този аргумент кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов иска съгласието на местния парламент за започване на процедура по изготвяне и съгласуване на задание за изработване на общо устройствен план на Ботевград. Предложението ще бъде подложено на гласуване на редовното заседание, което ще се проведе днес от 17 часа.


В ход е процедура за изработване на общ устройствен план за цялата община, който включва всички населени места. Той се изработва в едър мащаб и конкретизира отделните зони и видове територии.


Съгласно нормативната уредба, трябва да бъдат изработени и общи устройствени планове на отделните населени места, тъй като внасят повече яснота за териториите на отделните квартали и имоти, се посочва още в докладната до Общинския съвет. 


Досега действащият общ устройствен план на Ботевград е от 1971 год.