Община Ботевград обяви обществена поръчка чрез събиране на оферти за “Изработване на идеен проект за етапно изграждане, рехабилитация и обновяване на пешеходната зона в централната градска част на Ботевград и технически проект за етап 1“.  Първият етап обхваща пешеходните пространства по ул. “Гурко„ и бул. 3-ти март“, се посочва в документацията за участие в процедурата. 


Предложеното за рехабилитация пространство обхваща централното градско ядро, а именно площад „Освобождение“, пл. „Саранск“, търговската част на ул. „Гурко“ и бул. „Цар Освободител“. 


Изискванията, които Община Ботевград поставя към проектанта, са следните: Като основа на решението да залегнат идеите, разработени в изготвената от общината „КОНЦЕПЦИЯ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО, ОБЕМНО ПРОСТРАНСТВЕНО И АРХИТЕКТУРНО ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР. БОТЕВГРАД; Да се обособи площадно пространство за провеждане на обществени събития между сградите на общината, читалището и часовниковата кула; Пространството пред музея и до бул. „Цар Освободител“ да се проектира с рекреативна насоченост и функции за отдих, като се предвидят водни площи в съчетание с различни форми на пластичния скулптурен синтез; Да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда; Да се подобри и увеличи зелената система в цялата централна част на града; Да се повиши безопасността и сигурността на градската среда; Да се предложи решение за ремонт и реконструкция на настилките като се гарантира трайността, носимоспособността, равността, отводняването им от повърхностни води и безопасността на пешеходното движение; Да предвиди по възможност изпълнението на СМР да се реализира със съвременни техники и технологии и материали, което да гарантира качество и сигурност при строителството и експлоатацията на строежа; Проектното решение следва да осигури изпълнението на СМР, без да се нанасят щети на съседните имоти и околната среда; Да се предвиди възможност за етапно изграждане - минимум три етапа, предвид високата цена на инвестицията, което да е съобразено и с възможността за етапна подмяна на подземните и надземни комуникации; Да се оформи устойчива като композиция, достъпност, функционалност и естетика градска среда; Да се създаде непосредствен, удобен и съвременно обновен подход към всички административни, търговски, и друг вид сгради в обсега на проекта; Да се подчертае значението на часовниковата кула като градоустройствен акцент и паметник на недвижимото културно наследство; Съществуващите паметници да бъдат подходящо интегрирани в цялостното решение на централната част. 


Обявата за провеждане на обществената поръчка е публикувана на 24 ноември. Определеният срок за подаване на офертите е 4 януари. Те ще бъдат отворени на следващия ден, се посочва в информацията за участниците.


Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е 69 900 лева /без ДДС/. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Община Ботевград. 


Максималният срок за изпълнение на поръчката е три месеца, считано от датата на сключване на договора с избрания изпълнител. 


Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя на основание на критерий “оптимално съотношение качество/цена“.