Община Ботевград съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, че на 20.09.2022 г. от 18:00 ч. в зала "Ботевград" кметът г-н Иван Гавалюгов, експерти от общинска администрация и представители на проектански колектив от Баукомлект ЕООД ще представят идейния проект за благоустрояване на част от ЖК"Саранск" с обхват УПИ-I, кв.2 и УПИ-I, кв.2а.


В  настоящата разработка е търсено решение на няколко проблема, а именно:


1. Транспортно комуникационен – обособяване на максимален брой паркоместа около блоковете и в близост до тях. Освобождаване на пространства от хаотично разположени гаражни клетки за изграждане на нови зелени площи и рекреация. Оптимизиране на подходите към отделните жилищни блокове .


2. Пешеходен достъп  и пешеходни връзки – ремонт и оптимизиране на съществуващите основни пешеходни подходи от главната улична артерия до жилищните и обществени сгради. Изграждане на нова алейна мрежа от плочи на тревна фуга за по бърз и пряк достъп до централната улица за квартала.


3. Подобряване на околоблоковата среда – изграждане на детски площадки за игра, площадки за спорт, кътове за рекреация и социални контакти към всеки жилищен блок. 


4. Подобряване на зелената система в кварталите – обогатяване на съществуващата растителност с нова и разнообразяване на видовете.


От анализа на съществуващото положение се налагат следните изводи:


- Паркоместата и гаражните клетки са хаотично разположени , не рядко и в зелени площи.


- На повечето места липсват обособени кътове за игра на деца от различни възрасти оборудвани с нови съоръжения.


- Докато пространствата към главната улица са до някъде благоустроени, макар и вече амортизирани, то пространствата на север от жилищните сгради са третирани като „заден двор“.


С настоящото идейно решение , са положени усилия да се намерят решения в няколко посоки - те са следните:


- Предлага се всички гаражни клетки, които са незаконно поставени да бъдат преместени като в проекта са предвидени нови места за целта.


- В пространствата северно от сградите пред входовете на блоковете , се оптимизира паркирането, като се изграждат нови паркинги, нови зелени площи, с места за отдих и игра в тях.


- На юг от блокове 1. и 2. в общински терен се предвижда изграждане на паркинг за автомобили.


- Предвижда се ремонт на съществуваща спортна площадка, изграждане на нови и оборудването им.


- Направен е опит за предвиждане на оборудвана площадка за игра с беседки  към нея , към всеки блок, доколкото теренът позволява.


- Предвидена е нова дървесна растителност цветни петна и храсти, които ще се разработят детайлно в проект по  част озеленяване, след анализ на съществуващата дървесна растителност.