Започна реконструкцията на тротоарната настилка и направата на джобове за паркиране по южния тротоар на бул. „България“ в Ботевград. Ремонтните дейности се извършват от ЛКС ООД.


В края на месец октомври Община Ботевград обяви обществена поръчка за благоустрояването на пространството с предмет: „Ремонт – реконструкция на тротоарна настилка и направа на джобове за паркиране по южен тротоар по участък от бул. „България“ в участъка от О.Т. 171 през О.Т. 176, 196, 322, 199, 340 до О.Т. 222. Тя бе спечелена от мездренската фирма с ценово предложение от 262 314,09 лева без ДДС.


По проект се предвижда подмяна на тротоарната настилка, реконструкция на съществуващи зелени площи и цветарници и обособяване на места за паркиране с места за контейнери за смет. Също така върху тротоара ще бъде положена нова настилка от бетонови плочи, а местата за паркиране ще бъдат асфалтирани и обозначени. Старите осветителни тела ще бъдат подменени с нови.


По повод реконструкцията на южния тротоар на бул. „България“, в края на месец юли се проведе обществено обсъждане с заинтересовани лица, които изказаха мнения и становища по проекта.