На 29 декември се проведе редовното заседание на общински съвет – Етрополе. От заседанието по уважителни причини отсъстваше Васил Стоев, а промени в дневния ред не бяха направени.


Първа точка от дневния ред относно Актуализация на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2020 г. бе приета с 16 гласа „за“. Прие се актуализация на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2020 г. в размер на 20 930 377лв.


Следващата точка втора от дневния ред бе приета единодушно относно Приемане на план сметката за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждани в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 г.


Точка три от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно делегирана дейност. Съгласно чл.93 от Закона за социалните услуги, услугата „Асистентска подкрепа“ е подробно регламентирана. Тя е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:
– самообслужване;
– движение и придвижване;
– промяна и поддържане на позицията на тялото;
– изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
– комуникация.
Асистентската подкрепа се предоставя на:
– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.


Следващата точка четири от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2021 г.  Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година на Община Етрополе е изготвена в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети, посочени в общинската стратегия за развитие на общинската собственост, при спазване на основните принципи за управление и разпореждане, регламентирани в Закона за общинската собственост.


Точка пет от дневния ред бе приета с мнозинство относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ XII – общ., квартал 79 по ПУП на гр. Етрополе.


Точките шест и седем от дневния ред бяха приети единодушно относно Разпореждане с имоти частна общинска собственост.


Точка осем от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Кандидатстване на Община Етрополе по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане. С това Решение се дава съгласие Община Етрополе да кандидатства по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по приоритетна ос BG05FMOP001-5.001“3.1- Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ С ПРОЕКТ „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Етрополе.


По точките 9, 10, 11  бяха приети с мнозинство относно отпускане на парична помощ на лица в нужда.


Текст и снимка: Общината