Два общински имота – в Боженица и Скравена, ще бъдат предложени за продажба чрез провеждане на търгове с тайно наддаване. Те са включени в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Към тях има проявен инвеститорски интерес. 


Поземленият имот в Боженица е с урегулирана площ от 945 кв.м. В него се намира сградата на старото кметство и общежитието. Тя е построена през 1946 год. Застроената площ е 232 кв. м. Определената начална тръжна цена е в размер на общо 47 000, като в нея не е включен данък добавена стойност. 


Имотът в Скравена е отреден за обществено-обслужваща дейност. Намира се в централната част на селото, близо до пенсионерския клуб. Теренът е с урегулирана площ от 625 кв. м. Наддаването за него ще започне от 25 000 лева /без ДДС/.


Началните тръжни цени на двата имота са одобрени с решения на местния парламент от 28 януари 2021 год.