Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 20.03.2021 г.  


Избирателите могат да заявят услугата електронно чрез Единния модел на заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, разработени във връзка с провеждане на предстоящите избори. Заявява се:


910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e


Електронната услуга е достъпна чрез КЕП. 


За вписване в избирателния списък по настоящ адрес избирателят може да подаде заявление (Приложение №12-НС) - образец от изборните книжа, до кмета на общината/кметовете на кметства или кметските наместници.


Заявлението се подава:


- за Ботевград – на гише „Гражданска регистрация и административно обслужване“, партер на община Ботевград; 


- за населените места от общината - в кметствата и кметските наместничества; 


Избирателите могат да проверят номера и местонахождението на избирателната секция, в която ще гласуват на 04 април 2021 г. на адрес http://www.grao.bg/elections/


Краен срок за подаване и електронна обработка на заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – 20.03.2021 г.