Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 14.10.2023 г.  


Условие за вписване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023 г. 


За вписване в избирателния списък по настоящ адрес избирателят може да подаде заявление  (Приложение №13-МИ) - образец от изборните книжа, до кмета на общината/кметовете на кметства или кметските наместници.


Заявлението се подава:


-  за Ботевград – в стая №5, етаж I-ви в сградата на Община Ботевград; 


-  за населените места от общината - в кметствата и кметските наместничества; 


Избирателите също така могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес през интернет страницата на ГД ГРАО, достъпна на адрес: https://regna.grao.bg/


За гражданите не се изисква наличие на електронен подпис. 


Избирателите могат да проверят номера и местонахождението на избирателната секция, в която ще гласуват на 29 октомври 2023 г. на адрес http://www.grao.bg/elections/


Краен срок за подаване и електронна обработка на заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – 14.10.2023 г.