„В и К“ ЕООД – София съобщава на своите абонати, че считано от 12.04.2021г. се възстановява посещението от инкасатори за отчитане на реалното потребление на доставяната вода на потребителите.


Във връзка с коректното отчитане, от ВиК призовават и умоляват абонатите да осигуряват достъп на длъжностните лица до водомерите им, както и да предприемат своевременни действия да отстранят материалите, с които са „зазимили” водомерите и водомерните си шахти.


За информация, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи: „При отказ на потребителя да осигури достъп на длъжностното лице на оператора за отчитане на показанията на водомера, разходът на вода се изчислява по пропускателната способност на водопроводната инсталация непосредствено преди водомера при непрекъснато изтичане на водата със скорост 1,0 m/s, за периода до предишен отчет”.