Както съобщихме наскоро, Върховният административен съд не видя нередности в обявената процедура за избор на проектант на инсталациите за компостиране на зелени отпадъци и за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и се произнесе в полза на Община Ботевград. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. 


На 15 юни ВАС излезе с определение и по другата жалба на софийската фирма „Комунална техника“ – срещу процедурата за избор на фирма, която да осъществява строителния надзор по време на изграждането на инсталациите. И това решение на съда е в полза на Община Ботевград. 


Прокурорът от Върховната административна прокуратура е предоставил на съда мотивирано заключение за допустимост, но неоснователност на жалбата на „Комунална техника“ ЕООД. 


Съдът намира, че Комисията за защита на конкуренцията се е произнесла по всички заявени с първоначалната жалба оплаквания и е изложила относими мотиви при разглеждането им. В касационната жалба, като касационни оплаквания, изцяло се преповтарят доводите, които са изложени в жалбата до КЗК, с която се оспорва решението на възложителя /Община Ботевград/ за откриване на процедурата.


Възражението за въвеждане в заблуждение на заинтересованите лица с посочването на различни лица за контакт в общата информация в досието на процедурата в РОП и в одобреното обявление, е обсъдено подробно от КЗК и правилно е прието за неоснователно. Посочването на повече от едно лице за контакт не противоречи на изискванията на ЗОП и ППЗОП, не внася неяснота, не въвежда в заблуждение евентуалните участници и не ограничава възможността им за комуникация с възложителя. Изпращането на съобщение до кое да е от посочените две лица следва да се счита за редовно уведомяване на възложителя при изпълнение на условията, предвидени в чл.9к, ал.2 от ППЗОП“, се посочва още в решението на съда. 


По отношение на критериите за подбор, посочени в обявлението и документацията, ВАС се произнася, че КЗК правилно преценява, че не са налице неясни изисквания, противоречиви дефиниции или ограничителни условия.


По отношение на изискването, посочено в т.4.3.1 от документацията, възложителят ясно е дефинирал какво има предвид под „идентична дейност/услуга“- такава със същия предмет на поръчката, както и под „сходни с тези на поръчката дейности/услуги“- дейности/услуги, свързани с упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционни проекти. Разяснено е и понятието „сходен обем“, а именно една изпълнена дейност/услуга. Дадените разяснения са ясни и конкретни и не внасят каквато и да е неяснота по отношение на тълкуването на посочените понятия.


Твърдението на жалбоподателя, че възложителя е ограничил евентуалните участници, тъй като не е допуснал възможността да се приемат други еквивалентни сертификати, издадени от трети страни, нарушавайки чл.64, ал.5 от ЗОП, е невярно. Изложената по-горе информация, която се съдържа в документацията, сочи, че възложителят е спазил чл.64, ал.5 от ЗОП и е допуснал представянето на сертификати, които отговарят на изискванията на чл.64, ал.4-7 от ЗОП, които законови разпоредби са дословно повторени както в обявлението, така и в документацията.


Оплакванията на касационния жалбоподател, че в противоречие със закона КЗК е приела, че липсват нарушения, изразяващи се в неясни изисквания към техническите предложения, както и посочването им в Методиката, а не на друго място в документацията, са неоснователни. Правилно КЗК приема, че липсва нарушение на чл.31, ал.1 от ЗОП, тъй като цитираната разпоредба поставя само общата рамка на съдържанието на документацията за участие и не забранява поставянето на изисквания към техническото предложение в методиката за определяне на комплексната оценка.


Възприетият от възложителя критерий за възлагане, посочен и в обявлението, и в документацията за обществената поръчка, е включен показател по чл.70, ал.4, т.2 от ЗОП, а именно професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката. Поради това няма пречка конкретните изисквания относно професионалната компетентност на персонала да бъдат определени именно в раздела с информация относно критерия за възлагане. Това се посочва още в решението на касационната инстанция. 


ВАС остава в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията и осъжда „Комунална техника“ ЕООД да заплати на Община Ботевград разноските по делото, които са в размер на 1 200 лева. 


Решението на правораздавателния орган е окончателно и не подлежи на обжалване. 


Още в началото на 2018 година Община Ботевград сключи договор с Министерството на околната среда за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци. Съоръжението ще обслужва общините Ботевград, Правец и Етрополе. Обявените тогава процедури за избор на проектант на инсталациите и за избор на строителен надзор, бяха непрекъснато обжалвани пред Комисията за защита на конкуренцията от един от потенциалните участници - „Комунална техника” ЕООД.


Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци е с капацитет 2 700 тона годишно и ще обслужва 32 500 жители от територията на общините Ботевград, Етрополе и Правец. Инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци е с капацитет до 8 700 тона годишно и ще обслужва 48 500 жители. Общият размер на инвестицията е близо 9,6 млн. лв.