Общинският съвет ще проведе второто си заседание на  30.06.2021 г. /сряда/ от 17.30 часа в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж, при следния


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1.Предложение относно: Одобряване на Доклад за резултатите от последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Етрополе 2014-2020г.,  ВхОБС-193/11.06.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


2. Предложение относно: Обявяване на конкурс за избор на управител на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ – ЕООД град Етрополе, ВхОБС- 200 /21.06.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


3. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, ВхОБС-196 /21.06.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


4. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост     УПИ IV – 1858, квартал 47 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС- 197 /21.06.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


5. Предложение относно: Отмяна на Решение № 270/05.05.2021 г. /Протокол № 20/, изменено с Решение № 284/27.05.2021 г. /Протокол № 21/ на Общински съвет – Етрополе, ВхОБС- 201/23.06.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе. 


6. Предложение относно: Продажба на общинско жилище – апартамент № 13, находящ се в квартал 12 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, ЕПЖБ № 12,   ет. 5, ВхОБС- 198 /21.06.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


7. Предложение относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение – магазин, находящ се на бул. „Руски“ № 100, блок № 1,     УПИ II – „За жилищно строителство“, квартал 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, ВхОБС- 199 /21.06.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


8. Предложение относно: Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 62582.171.17 в м.„Симеоновото“, землище              с. Рибарица, общ. Етрополе, ВхОБС- 194/11.06.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


Марин Маринов:  /п/      
Председател на Общинския съвет