Общинският съвет ще проведе второто, редовно, заседание на 26.01.2017 г. /четвъртък/, от 17.30 ч., в залата на Общинска администрация - втори етаж


ДНЕВЕН РЕД:
 
1.  Питане от Групата общински съветници на „Българска социалистическа партия" относно сигнали за неработещи радиопостове в с. Лопян 
2.  Предложение относно приемане на бюджета на Община Етрополе за 2017 година -  Докл.: Кметът на общината
3.  Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2017 година -  Докл,: Кметът на общината
4.  Предложение относно приемане на Отчет на общинска програма за закрила на детето в община Етрополе за 2016 г. -  Докл.: Председателят на ОбС
5.  Предложение относно приемане на Програма за закрила на детето в община Етрополе за 2017 г. - Докл.: Председателят на ОбС
6.  Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Етрополе - Докл.: Кметът на общината
7.  Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 година - Докл.: Кметът на общината
8.  Предложение относно приемане на Списък за броя, вида и местонахождението  на общинските жилища по предназначение за 2017 година - Докл.: Кметът на общината
9.  Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот - частна общинска собственост на Министерство на здравеопазването, за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ - гр. Етрополе - Докл.: Кметът на общината
10.  Предложение относно определяне на свободните мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване - Кметът на общината
11.  Предложение относно предоставяне на парична помощ на Зюмбюла Дончева Димитрова - Докл.: Председателят на ОбС
12.  Предложение относно одобряване на разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.07.2016-31.12.2016 г. - Докл.: Председателят на комисията Бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси