Дружеството по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) „Корект билд“ е класирано на първо място (с комплексна оценка от 100 точки) в обществената поръчка с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград“ ЕООД – етапно строителство - Блок 1, Блок 2 и Блок 3, находящи се в ПИ с идентификатор 05815.303.120, УПИ I, кв. 202 по плана на гр. Ботевград, София област“. На второ място, с получена комплексна оценка 99,85 точки, е софийската ПСГ АД.


Ценовото предложение на ДЗЗД „Корект билд“ за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 2 900 090,17 лв. без ДДС, при прогнозна стойност от 2 916 666,67 лв. без ДДС.


Откритата процедура за избор на изпълнител на ремонта на болницата стартира в края на месец май. В определения срок документи за участие подадоха 6 фирми. До процедурата по оценяване не бяха допуснати 4 от тях:  „Интерхолд“ ЕООД, „Парсек груп“ ЕООД, Консорциум „Хидроприпеър инвест” и „Билдком БГ“ ЕООД.


Още информация за обществената поръчка ще откриете ТУК.