Днес Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет: „Ремонт и подмяна на главен разпределителен водопровод и асфалтиране на ул. „Гурко“, в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ при О.Т. 172 до О.Т.19, гр. Ботевград“. Основните дейности, които предстои да бъдат извършени, са: подмяна на общо 364 метра водопровод и 35 отклонения, полагането на тротоарна настилка и асфалтиране на улицата в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до пощата.


Улицата е в лошо техническо състояние. Функциониращият в момента водопровод е изграден с етернитови тръби. Същите са амортизирани и подлежат на подмяна.


Прогнозната стойност на ремонтните дейности се очаква да достигнат до 70 000 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 30 август 2021 г. – понеделник.