Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден.  


За вписване в избирателния списък по настоящ адрес избирателят може да подаде заявление  (Приложение №30-ПВР/НС) - образец от изборните книжа, до кмета на общината/кметовете на кметства или кметските наместници - Тук


Заявлението се подава:


- за Ботевград – на гише „Гражданска регистрация и административно обслужване“, партер на община Ботевград; 


-  за населените места от общината - в кметствата и кметските наместничества.


Избирателите също така могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес през интернет страницата на ГД ГРАО, достъпна на адрес: https://regna.grao.bg/.


За гражданите не се изисква наличие на електронен подпис. 


Избирателите могат да проверят номера и местонахождението на избирателната секция, в която ще гласуват на 14 ноември 2021г. на адрес: http://www.grao.bg/elections/


Краен срок за подаване и електронна обработка на заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – 30.10.2021г.