Детска градина "Детелина" в село Врачеш получи финансиране по проект „Подкрепа за приобщаващо образование”. Средствата се осигуряват от Министерството на образованието и науката чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.


С получената сума в размер на 6 000 лева в детската градина вече е  оборудван специализиран кабинет за психологическа подкрепа на деца със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби.


Детска градина „Детелина” получи финансиране и за дооборудване на специализиран кабинет за логопедична работа с деца, който ще бъде изграден до края на календарната 2021 година. 


Екипи на РУО и МОН одобриха обзавеждането на двата кабинета. То бе специално подбрано в съответствие с потребностите и заниманията, които ще се извършват. Продължителността на проекта е 36 месеца.


В рамките на проекта ще бъдат разработени модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици, както и специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други). Дейностите по проекта предвиждат и специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие, закупуване на оборудване, включително за специализирани кабинети.


Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация. 


По проекта е предвидено още приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта.


Друга основна цел е повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти. 


Проектът е насочен и към превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование. 


“Участието ни в проекта е нов, модерен поглед към визията за детска градина в XXI век. Това е начин на екипна работа за управление на детската градина и процеси за промяна на наличната среда, за промяна на нагласите към многообразието в занималнята и приобщаващото образование и за по-активно и пълноценно участие на всички“, споделиха от екипа на детската градина във Врачеш.