Колективният върховен орган (КВО) на Сдружение „МИГ Ботевград“ тази вечер проведе общо събрание. То се състоя в зала „Христо Ботев“ на общинската администрация. На него присъстваха нужния брой членове на Управителния съвет – 50% + 1.


Първа точка в дневния ред бе освобождаване на членове на Управителния съвет. По нея докладва Иван Гавалюгов - председател МИГ-Ботевград. „Има едно законово изискване, което беше потвърдено от експерти в Държавен фонд „Земеделие“, което гласи, че е недопустимо повече от един представител на публичния сектор, какъвто в случая се явяваме аз и д-р Марияна Горгачева, която е общински съветник, да бъде член на Управителен съвет на МИГ. Тъй като аз съм и председател на групата и член на Управителния съвет, се налага да освободим д-р Марияна Горгачева като член и като заместник-председател на УС. С голяма нежелание правя това предложение, защото тя взимаше дейно участие в работата на инициативната група. Използвам възможността да й поднеса огромни благодарности активната работа“ – каза кметът Гавалюгов. 


Присъстващите членове на КВО освободиха д-р Марияна Горгачева, като на нейно място - за зам.- председател на УС, избраха Надежда Димитрова - експерт Регионалнен експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ - Ботевград. 


Заседанието продължи с разглеждането на заявления от трима членове на Управителния съвет с искане за освобождаване. Това са Виржиния Якимова, Димитър Димитров и Мая Пенчева. „Мотивите и на тримата са сходни, най-общо казано – поради повишена служебна ангажираност“ – обобщи Иван Гавалюгов.


С мотиви „за по-добра организация на работата“, Общото събрание промени и броя на членовете на състава – от 7 на 5. Новоизбраните членове са отец Борис -архиерейски наместник и Цонка Иванова - председател на фондация „Социални норми“. 


Общото събрание направи и няколко промени в устава на сдружението, свързани с “изчистване на юридически неточности със законодателството. Тъй като месец януари  2022 год. изтича мандатът на изпълнителния директор и с оглед на това, че предстои увеличаване на отговорностите на тази длъжност, присъстващите решиха да променят вида на трудово-правните отношения със сдружението, заложени в устава, от „на пълен работен ден“ на „трудов договор“.


Да припомним, че участието на всички нива в Местната инициативна група е безвъзмездно. Съгласно новите правила за избирането на нов изпълнителен директор, той ще бъде назначен на трудов договор, но ще получава заплащане само когато сдружението успее да защити стратегия за развитие на общината и има финансиране по нея. В момента тази длъжност се заема от Янка Александрова, която не е подновила желанието си за втори мандат.