1 105 427 лева е размерът на приходите от продажба на общински имоти. От продажба на общинска част в съсобствени имоти са постъпили 5 760 лева. Приблизително толкова са и приходите от учредяване право на строеж. От учредяване на сервитутни права – право на преминаване и право на прокарване, постъпленията възлизат на 49 459 лева. 


Подробна информация за разпоредителните сделки, извършени от Община Ботевград през 2021 год, се съдържа в Публичния регистър за разпоредителни сделки, се посочва в Информацията за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост през настоящата година., която ще бъде разгледана на заседанието на Общинския съвет днес. 


През 2021 год. Общината не е предприемала действия за безвъзмездно придобиване по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост на недвижими имоти – държавна собственост, поради въведените забрани.


От наеми на помещения терени и земеделска зема в общинската хазна са постъпили общо 445 461 лв. Във връзка с обявената и удължената неколкократно епидемична обстановка със заповед на министъра на здравеопазването, бяха ограничени или преустановени стопански дейности, които засегнаха част от наемателите на общински имоти. По предложение на общинската администрация, местния парламент взе решение, с което освободи наемателите от заплащане на наемна цена за периода 01.12.2020 – 29.12.2021 год. Също така бе направена отстъпка в размер на 50% от наемната цена при доказано намаление на оборота от дейността на наемателите по време на ограничителните мерки в сравнение с предходни периоди. 


През тази година приходите от общински жилища, в които са настанени 195 семейства, възлизат на  84 160 лв. Задълженията за наеми на общински жилищни имоти са в размер на 196 957 лв. с натрупване от предходни години. На наемателите, които закъсняват, се изпращат  ежемесечно писма за издължаване. Сключени са споразумения за разсрочено плащане на стари задължения. След провеждане на индивидуални разговори, като основна причина длъжниците  изтъкват, че са безработни.  На всички, които са пожелали, им е осигурена ежемесечна работа в общинското предприятие БКС, а някои от тях са включени в различни проекти, като с част от заплатата си плащат текущия наем и покриват част от старите си задължения, се посочва в Информацията за общинската собственост. 


Политиката на Община Ботевград по отношение на общинската собственост трябва да бъде насочена както към отдаване под наем, така и към продажба на ненужни материални активи и имоти. Всички тези действия се предприемат с цел инвестиране на получените финансови средства в опазване, ремонт и реконструкция на съществуващото общинско имущество, общинската инфраструктура и изграждане на нови обекти от общинско значение, се посочва в част от анализа на извършеното по отношение на придобиване, управление и разпореждане  с общинска собственост през 2021 год. 


На днешното заседание Общинският съвет ще приеме и Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2022 год. Прогнозата е, че общият размер на очакваните приходи от управление и разпореждане  с общински имоти през следващата година ще бъде 2 400 000 лв.