В периода януари-декември 2022 год. Община Ботевград е получила приходи в размер на 1 583 501 лв. от разпоредителни сделки и ограничени вещни права върху общински имоти /14 на брой/, с 417 155 лв. повече в сравнение с предходната 2021 год. Постъпленията от продажби на общински имоти възлизат на 1 302 578 лева, от продажба на общинската част в съсобствени имоти са 53 857 лева, от учредяване право на строеж върху общински имоти – 4 200 лева, от учредяване на сервитутни права – право на преминаване и право на прекарване през общински имоти – 76 361 лв., от продажби на общински жилища – 49 700 лв., продажби по реда на чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията – 96 361 лв. 


Приходите от наеми за периода 1 януари - 9 декември 2022 год. са в размер на 486 988 лв., като най-много – 179 107 лв., са от общински помещения, 129 517 лв. – от общински терени, 87 995 – от земеделска земя, и други.


Към момента Община Ботевград не разполага със свободни общински жилища. През настоящата година приходите от наеми на общински жилища възлизат на 87 370 лв. Задълженията за наеми за ползване на такива са в размер на 199 398 лева с натрупване от предходни години. На наемателите, които закъсняват с плащане на наема, се изпращат ежемесечно писма за издължаване. Сключени са споразумения за разсрочено плащане на стари задължения. Голяма част от наемателите на общински жилища са безработни и нямат никакви доходи. На всички, които са пожелали, им е осигурена ежемесечна работа в общинско предприятие БКС, като с част от заплата си плащат текущия наем и покриват част от старите си задължения. Някои от тях са включени в различни проекти за заетост.


През годината е продадено само едно общинско жилище. 


Има проявен интерес към общински недвижими имоти, отредени за жилищно строителство. Община Ботевград разполага със свободни парцели в ЖК “Васил Левски“ и в селата. Те са площ от около 1000 кв.м и по-голяма, но интересът е към по-малки имоти. Също така има проявен интерес от граждани, на които е учредено право на строеж и са изгради жилищни сгради, както и от закупилите сгради върху общински имоти /преди 1996 год/, да закупят земята, върху която са построени. 


Немалък интерес, от страна на граждани и фирми, има и към закупуване на земеделски земи, предоставени на общината по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, но поради забрана за разпореждане с тези имоти, не са реализирани сделки. Това се посочва в част от Информацията за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост през настоящата година, която е внесена за разглеждане в местния парламент. 


От началото на 2022 год. до 9 декември са съставени общо 215 броя актове за общинска собственост, от които 68 бр. публична общинска собственост и 147 бр. частна общинска собственост, при общ брой съставени актове за общинска собственост до настоящия момент 5 642, от които 1 420 бр. публична и 4 222 бр. частна. Съставените актове са предимно за земеделски земи.