От ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ днес разпространиха важна информация до всички родителите, които желаят децата им да кандидатстват в тяхното учебно заведение – държавен план-прием, в V клас 


В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания  по професии  през учебната 2021-2022 година, заповед №РД 09-2784/27.10.2019 г. за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката и регламента за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2021/2022 г., Ви уведомяваме, че състезанието ще се проведе на 17 март 2022 г. от 12:00 ч. до 13:30 ч., което е включено в методиката за кандидатстване в ППМГ.


Състезанието включва 9 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас ,VI клас, VII клас, VIII клас, IX-XII клас.


В срок до 04.03.2022 г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/подават заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за популяризиране на събитието. Заявлението и декларацията се подават до директора на училището, в което се обучава ученикът. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код /фиктивен номер/, като при подаването на заявлението за участие в състезанието кодът се предоставя на родителя/настойника, носещ родителска отговорност за ученика.