Да бъде разширен обхватът на „синята зона“ в Ботевград, предлагат от общинската администрация. Докладна записка с това предложение е внесена в местният парламент. Става дума за включването на два паркинга към зоната - зад „Фреш маркет“ и пространството зад блока срещу кино „Форум“. Със свое Решение №156 от 29.07.2021 г. ОбС – Ботевград даде съгласие за обособяване и маркиране на паркоместа на тези паркинги. 


С оглед увеличаващия се брой автомобили, значително превишаващ броя на паркоместата в централната градска част, от общинската администрация считат за целесъобразно включването на нови места с режим на кратковременно платено паркиране към досега действащата „синя зона“. Целта е намаляване на автомобилния трафик именно в централната градска част.


Уведомлението за промяна на обхвата на „синята зона“ в Ботевград бе публикувано на интернет страницата на Община Ботевград на 17.01.2022 г., като по него не са постъпили възражения, предложения и становища, става ясно от докладната до местния парламент.


Предложението за разширяване на обхвата на „синята зона“ в Ботевград ще бъде обсъдено и подложено на гласуване на предстоящото редовно заседание на Общински съвет – Ботевград.