В Общинския съвет е внесена информация за дейността и техническата обезпеченост на ОП „Благоустройство и комунално стопанство“ за 2021 година. В предприятието работят 148 човека в отделите: „Чистота и благоустройство“, „Сметосъбиране и сметоизвозвовае“, „Ремонт и поддръжка“ и администрация. 


В началото на миналата година към структурата на общинското предприятие бе присъединено ргионално депо за неопасен отпадък. В информацията се посочва, че общото количество събрани и извозени твърди битови отпадъци за периода от 02.01.2021 до 31.12.2021 г. са 12 124,48 тона. Средното количество извозен отпадък на ден:


- За Ботевград 6 841,66 тона - 12 месеца:22 дни = 25,92 т/ден


- За села в община Ботевград:5 282,82 тона - 12 месеца:22 дни = 20,01 т/ден


--- ОБЩО: 45,93 т/ден


На територията на РДНО - Ботевград, са депонирани следните количества отпадък по общини, както следва:


1. Община Ботевград - 12 124,48 тона


2. Община Правец - 2 693,92 тона


3. Община Етрополе - 3 700,59 тона


Цялостното състояние на наличната техника на БКС е много добро, се посочва още в информацията. През 2021 г. са извършени неотложни ремонти, за да продължи експлоатирането на техниката и за да бъдат съкратени сроковете за отклонение в графиците за изпълнение на дейностите по отдели.


От ръководството на предприятието съобщават още, че за осъществяване на дейността си дружеството разполага с:


- Дълготрайни активи в размер на 3 814 084,17 лв., активи са придобити от Община Ботевград и предоставени с общински решения за стопанисване и управление на ОП „БКС“ - Ботевград.


- Амортизацията на дълготрайните материални активи е в размер на 1 343 395,46 лв., същата е начислявана, като е прилаган линейния метод върху оценения полезен живот на отделните групи активи.


Балансовата стойност на АМА към 31.12.2021 г. е 2 470 688,71 лв.


По решение на Общинския съвет БКС извършва и услуги на граждани и фирми по цени, определени от Общината. През миналата година приходите на предприятието от предоставянето на услуги с техника са в размер на 151 759,36 лева.


Разходите за дейността на ОП БКС за миналата 2021 година възлизат общо на 3 328 198 лев.: изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 644 924 лв.; чистота – 1 608 275 лв.; управление на дейностите по отпадъците – 265 522 лв. ; за осветление на улици и площади – 23 794 лв.; дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища, снегопочистване – 56 679 лв.; озеленяване – 43 188 лв.; водоснабдяване и канализация – 186 260 лв.; други дейности по благоустрояване и регионално развитие – 499 556 лв.


Докладната записка с информацията за дейността на ОП БКС ще бъде разгледана от Общински съвет Ботевград на 31 март.