В Общински съвет Ботевград е внесена информация за дейността и техническата обезпеченост на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ за 2023 год.


От внесената информация става ясно, че на територията на Община Ботевград към 31 декември 2023 г. са разположени и се обслужват 495 броя съдове за ТБО от тип „Ракла“ и „Бобър“ с обем от 1 100 литра (300 броя „Бобри“, 150 броя метални ракли и 45 броя пластмасови). Също така се обслужват 3 370 броя пластмасови кофи с колела от 240 л., 440 броя метални кофи с обем от 110 л. и 10 броя съдове за строителни отпадъци с обем 4 куб. метра, отдавани под наем по определение регламент. През зимата съдовете са прибрани в ОП БКС, поради двойното предназначение на специализирания товарен автомобил, който в зимния сезон се използва за опесъчаване.


За миналата година ОП БКС е извозило близо 11 783 тона битови отпадъци от Ботевград и селата. Средното количество извозен отпадък на ден от Ботевград е 20,48 тона, а от селата – 13,44 тона. Това показва отчетът за дейността на общинското предприятие през 2023 година. 


През миналата година служители на БКС са извършвали ремонт и строителни дейности на 18 обекта на територията на общината, В и К дейности – 17, а в сектор „Асфалтиране“ – 16 обекта.  


По решение на Общинския съвет БКС извършва и услуги на граждани и фирми по цени, определени от Общината. През миналата година приходите на предприятието от предоставянето на услуги с техника са в размер на 90 573,97 лева.


Разходи за 2023 год.:


за обезпечаване на дейността на ОП БКС - заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения, задължителни осигурителни вноски от работодатели, са похарчени общо 4  374 657 лева.; 


изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 518 440 лв.; 


чистота – 1 147 126 лв.; 


сметосъбиране и сметоизвозване – 944 747 лв.;


Управление на дейностите по отпадъците – 300 935 лв. ;


осветление на улици и площади – 8 311 лв.; 


дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища – 111 787 лева; 


озеленяване – 63 076 лева; 


водоснабдяване и канализация – 930 153 лв.; 


други дейности по благоустрояване и регионално развитие – 438 070 лв.


В общинската структура работят 148 щатни служители в 5 отдела. Подробен отчет за работата на всеки един отдел на общинската структура - „Чистота и благоустройство“, „Сметосъбиране и сметоизвозване“, „Ремонт и поддръжка“, „В и К“ и „Асфалтиране“, е представен в информацията до ОбС. Тя ще бъде разгледана и гласувана от общинските съветници на предстоящата редовна сесия, което ще се състои на 28 март.