Продажбите на природен газ са се увеличили с 13% спрямо 2020 г.


В общинският съвет е внесен отчет за дейността на „Балкангаз 2000“ АД за 2021 година. От него става ясно, че газовото дружество е завършило отчетната година с печалба от 410 000 лева /след данъчно облагане/. Съветът на директорите предлага 15% от печалбата да бъдат изплатени като дивидент на акционерите, а останалите да се реинвестират в дружеството.


През миналата година дружеството е изградило 5 622 метра нова газоразпределителна мрежа и поставило 361 отклонения към нови абонати. „Балкангаз 2000“ изкупи и 2 364 метра разпределителен газопровод от „Интегрейтид Микро Електроникс“. Сделката е за 246,5 хиляди лева. 34% от стойността е изплатена от собствени приходи на дружеството, а останалата с кредит от ОББ. Кредитът е в размер на 164 000 лева, става ясно от отчета.


През миналата година „Балкангаз“ е продал 9 101 000 кубически метра газ, което е с 13% повече в сравнение с 2020 г. Повече от половината продадена газ - 52 % е за битови абонати. За обществено административни и търговски клиенти е 16% от продаденото количество, а 32% за промишлеността. Приходите от продажба на газ за миналата година са 7 398 000 лева. Разходите за Фонд работна заплата са 464 000 лева плюс 151 000 лева за осигуровки.