Община Етрополе извърши ремонт на детска площадка в яслата в град Етрополе по проект „Изграждане на детски площадки в ДЯ „Патиланци“, УПИ I за Детска ясла, кв. 31, гр. Етрополе“. 


По проекта са изградени четири броя кътове за игра на открито. На всеки един е извършено полагане на нова настилка, монтаж на дървени пейки и кошчета за отпадъци. В три от площадките са монтирани комбинирани детски съоръжения и е положена каучукова ударопоглъщаща настилка. Изградена е нова алейна мрежа – връзки между отделните площадки, сградата на детската ясла и площадките и достъп до зелените площи. Подменена е също съществуващата настилка около сградата на детската ясла с нова от щампован бетон.


Обща стойност на проекта: 121 949,08 лв. със средства, осигурени от бюджета на Община Етрополе