Тридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет ще бъде на  28.07.2022 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в заседателната зала на Общинска администрация–втори етаж, при следния


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно: Отчет на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2021 г.,  ВхОБС-167/19.07.2022 г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


2. Предложение относно:  Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Етрополе  2021-2026 г., ВхОБС – 162/15.07.2022 г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


3. Предложение относно:  Отчет за дейността на Общински съвет – Етрополе и на неговите комисии за периода  01.01.2022-30.06.2022 г., ВхОБС-166/18.07.2022 г.


Вносител: Марин Маринов – Председател на Общински съвет – Етрополе


4. Предложение относно: Приемане на отчет за изпълнение на Решенията от Общинския съвет-Етрополе за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г., ВхОБС – 168/19.07.2022 г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


5. Предложение относно:   Включване на СУ „Христо Ясенов“-гр. Етрополе, ОУ „Христо Ботев“-гр.Етрополе и ОУ „Христо Ботев“-с.Лопян в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 година, ВхОБС-169/19.07.2022 г.


Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


6. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година , ВхОБС – 165/15.07.2022 г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


7. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи от ОПФ на основание §27, ал.2, т.1, от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, поземлен имот с идентификатор 87391.151.13,  ВхОБС-163/15.07.2022 г.  Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


8. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи от ОПФ на основание §27, ал.2, т.1, от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, поземлен имот с идентификатор 62582.75.1, ВхОБС-164/15.07.2022 г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


Марин Маринов:  /п/      


Председател на Общинския съвет