ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ
Четвърто редовно заседание 
на  29.01.2020 г. / сряда / от 17.30 часа
в залата на Общинска администрация-втори етаж


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение ВхОБС-28/23.01.2020 г., относно: Приемане на Бюджета на Община Етрополе за 2020 година Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
2. Предложение ВхОБС-19/21.01.2020 г., относно: Приемане на Програма за управление на Община Етрополе (мандат 2019-2023 г.) Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
3. Предложение ВхОБС-30/24.01.2020 г., относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019-2023 година Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе
4. Предложение ВхОБС- 24/21.01.2020 г., относно: Одобряване обща численост и структура на общинската администрация в Община Етрополе Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
5. Предложение ВхОБС- 16/17.01.2020 г., относно: Приемане на Общински план за младежта за 2020 година Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
6. Предложение ВхОБС-15/17.01.2020 г., относно: Приемане на мониторингов доклад за отчитане изпълнението на общински план за интегриране на ромите в община Етрополе (2014-2020 г.) през 2019 г. Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
7. Предложение ВхОБС- 27/22.01.2020 г., относно: Приемане на Вътрешни правила за работата на постоянната комисия на Общински съвет - Етрополе по ЗПКОНПИ и за  организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси Вносител: Боряна Керемидска –общински съветник, член на Комисията по ЗПКОНПИ   към Общински съвет-Етрополе
8. Предложение ВхОБС-20/21.01.2020 г., относно: Отчет за състоянието на общинската собственост  и резултатите от нейното управление за 2019 година Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
9. Предложение  ВхОБС- 26/22.01.2020 г., относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
10. Предложение  ВхОБС- 21/21.01.2020 г., относно: Определяне на общински пасища, мери и ливади за общо и  индивидуално ползване Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
11. Предложение  ВхОБС- 22/21.01.2020 г., относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ V – 1904, квартал 117 по ПУП на гр. Етрополе Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
12.  Предложение  ВхОБС-  23/21.01.2020 г., относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ XI – 1877, квартал 154 по ПУП на гр. Етрополе Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
13. Предложение ВхОБС-10/15.01.2020 г., относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Етрополе за 2020 г.
Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
14. Предложение ВхОБС-5/09.01.2020 г., относно: Избор на проверител - дипломиран експерт счетоводител/регистриран одитор за извършване на задължителен независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение Проф. д-р Ал. Герчев - Етрополе” ЕООД, гр. Етрополе“ за 2019 г. 
Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
15. Предложение ВхОБС-6/13.01.2020 г., относно: Предоставяне на парична помощ на Сотир Олегов Илиев Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе
16. Предложение ВхОБС-7/13.01.2020 г., относно: Предоставяне на парична помощ на Диляна Ангелова Цанова Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе
17. Предложение ВхОБС-8/13.01.2020 г., относно: Предоставяне на парична помощ на Йорданка Иванкова Христова Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе
18.Предложение ВхОБС-9/13.01.2020 г., относно: Предоставяне на парична помощ на Иван Христов Георгиев Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе


Марин Маринов:  /п/      
Председател на Общинския съвет