Преди няколко дни министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за финансиране на проект „Местна инициативна група за активно местно развитие“, който бе подписан на 6 октомври 2022г. Договорът е на стойност 111 721.92 лева, като 105 721,92 лева са безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ за малки пилотни проекти на Местни инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., а 6 000.00 лева съфинансиране от МИГ Ботевград.

Дейностите по проекта включват:
- обучение за повишаване капацитета на местните общности за активно включване в процесите на ВОМР;
- проучване моментното състояние на обекти на културно-историческото наследство в землището на с. Липница и потенциала за активиране местното развитие на територията на МИГ Ботевград;
- проучване въздействието върху човешкия организъм на водата с високо съдържание на желязо;
- дейности за популяризиране на МИГ Ботевград, на местната идентичност, култура и бит;
- ремонт и изграждане на дребномащабна инфраструктура;
- проучване и проектиране на високоатрактивна туристическа пътека в землището на с. Липница;
- оперативни разходи.

Те са организирани така, че местните общности да приложат подхода ВОМР в действие за постигане на завършен продукт, който да генерира заетост и социален стабилитет и са насочени към села в периферните райони с акцент с. Липница и граничещите села.
Срокът за изпълнение на проекта е дванадесет месеца.

Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група Ботевград“, за краткост МИГ Ботевград  е неправителствена организация, извършваща нестопанска дейност, учредена според българския Закон за юридическите лица с нестопанска цел и осъществяваща дейността си, в съответствие с българското и международното законодателство в сътрудничество с български и чуждестранни, държавни и частни организации с подобни цели.