Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ботевград за периода 2023-2027г.“ на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ получи одобрение от оценителната комисия по Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.


Проектът ще бъде изпълнен в шест дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ботевград, които включват процес на разработване на стратегия чрез работни и информационни срещи с местната общност, семинари, конференция, публикации и излъчвания в регионални медии, обучение на местни лидери и заинтересовани лица, изготвяне на проучване и анализ насочени към спецификата на територията на МИГ Ботевград, подготовка на Стратегията за ВОМР на МИГ Ботевград включително консултиране на местната общност. Дейностите ще се изпълняват на територията на МИГ Ботевград.


Сред основните му цели са придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво; подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове; насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ботевград; повишаване на информираността на местното население относно възможността за финансиране на стратегията по повече от един фонд, като резултат да бъде разработена стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ботевград.


Стойността на проекта е 48 893.00 лева, а срокът му на изпълнение - шест месеца от датата на подписване на административния договор.


Вследствие на изпълнението им ще бъде разработена многофондова стратегия за ВОМР на МИГ Ботевград за периода 2023-2027г, с която МИГ Ботевград ще кандидатства на последващ етап за финансиране.