От вчера строителните фирми могат да подават документи за участие в подбор за изпълнител на ремонтните дейности, заложени в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Текущ ремонт на настилки и озеленяване в междублокови пространства на УПИ III и УПИ VIII, кв. 77 по плана на гр. Ботевград“. Прогнозната й стойност е 214 200 лв. без ДДС. Към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Дейностите ще се финансират със средства на Община Ботевград и/или при условията на осигуряване на финансиране от други източници.


С настоящата обществена поръчка се предвижда подмяна на настилката по западния тротоар на ул. „17-ти ноември“, отсечката от бул. „България“ до ул. „Генерал Гурко“, подмяна на настилката по северния тротоар на ул. „Генерал Гурко“ - градинката до кръстовището, както и дейности по рехабилитация на зелените площи, алеите и ремонтиране на компрометираните асфалтови участъци в междублоковите пространства на УПИ III и УПИ VIII в кв. 77 по плана на Ботевград, при спазване на съществуващата вертикална планировка. Предвижда се и нова организация на паркирането в имотите. Не се предвижда премахване на трайна дървесна растителност.


Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 120 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от страна на възложителя за наличие на разполагаем финансов ресурс за реализиране на проекта.


Строителните фирми могат да подават заявления за участие до 23:59 часа на 31 март 2023 г.