С 22 гласа “за“ и 2 “въздържал се“ Общинският съвет подкрепи докладната за отпускане на 257 000 лева от собствени средства на Община Ботевград за благоустрояване на междублоковото пространство на блоковете 10, 12 и 14, намиращи се между бул. “България“ и ул. Гурко“. 


 За обекта е изготвен проект, като преди това идейното предложение е подложено но обществено обсъждане. 


На 21 март Община Ботевград е обявила обществена поръчка за избор на изпълнител на проекта, като при откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Възложителят посочва това обстоятелство в обявлението.


257 040 лева е прогнозната стойност на обществената поръчка за избор на изпълнител. Това се посочва в докладната до местния парламент.