Дирекция “Бюро по труда”- Ботевград уведомява работодателите от общините Ботевград, Етрополе и Правец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2023 г., както следва:


Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ, след обявяване на процедура за подбор на работодатели), които разкриват работни места и наемат (кандидатства се 20 – 29 септември, вкл.):


• безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3732 лв.;


• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 2671 лв.;


Считано от 20.09.2023 г. може да се кандидатства /по реда на чл.50, ал.4 от ППЗНЗ/ и по:


• Мерки по ЗНЗ, за работодатели, които осигуряват обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) - свободни средства - 4344 лв.


Програми за обучение и заетост (кандидатства се, считано от 20.09.2023 г.): 


• Национална програма „Помощ за пенсиониране“ - свободни средства - 6834 лв.;


• Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - свободни средства -11 098 лв.;


Обучение за придобиване на Ключови компетентности на заети лица в „микро-“ и „малки“ предприятия /по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ - свободни средства - 125 лв.;


За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, както следва:


- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 4 от ППЗНЗ и националните програми, за които не е регламентирана процедура (НП ЗОХТУ и НП ПП), считано от 20.09.2023 г.;


- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 3 от ППЗНЗ и Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 20.09.2023 г. до 29.09.2023 г., включително).


Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Ботевград, както и на тел. 0723/60-162


Информация може да се получи и във филиалите към дирекцията:


● филиал Етрополе  – бул. „Руски” 100, тел.: 0720/620 95;


● гр. Правец – ул. „Генерал Раух” № 2, тел.: 07133/23 84.