Одобрено е проектно предложение на Община Ботевград „Изграждане на футболно игрище в двора на ППМГ „Акад. Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград“ по Програмата за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища. Финасирането се осигурява от Министерство на образованието и науката.


Предвижда се изграждане на ново игрище за футбол с изкуствена трева с размери 90 на 50 метра на мястото на съществуващото.


Община Ботевград е подготвила и други проекти за подобравяне на образователната инфраструктура и предстои да поиска съгласието на Общинския съвет, за да кандидаства с тях за финансиране по същата програма на образователното министерство. Един от тези проекти е за изграждане на нов учебен корпус към ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров“, в който ще има десет класни стаи, четири специализирани учебни кабинета, полифункционална зала, библиотека и други обслужващи училищната дейност помещения.


Както сме информирали, дострояването се налага във връзка с актуализиране на учебните планове в изпълнение на изискванията на параграф 4, ал. 1 на Преходните и заключителните разпоредби от Наредба 10 от 2016 год. за организация на дейността в училищното образование за създаване на условия за преминаване на едносменен режим на обучение.