Община Ботевград отново ще подаде заявление до Междуведомствената комисия към Министерски съвет за финансиране на три обекта: укрепване и подобряване на хидравличната проводимост на река Новаченка в с. Новачене, укрепване и подобряване на хидравличната проводимост на река Чешковица във Врачеш; възстановителни работи на отводнителните съоръжения за предотвратяване на наводнения в урбанизираната територия на вилна зона Зелин. 


Първото искане за отпускане на средства, внесено след наводненията през юни миналата година, не е удовлетворено поради недостиг на средства. Причината става ясна от писмо на областния управител до общините в Софийска област. С него Юлиян Леков уведомява кметовете, че могат да подновят исканията си през 2024 година по реда на чл. 10, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия. За целта е необходимо да се изготвят инвестиционни проекти, които трябва да бъдат представени най-късно до 31 март. За изпълнение на това условие, Община Ботевград е внесла докладна в Общинския съвет за отпускане на:  до 26 400 лева за изготвяне на технически проект за укрепване корито на река Новаченка; до 34 800 лева за изготвяне на проект за укрепване коритото на река Чешковица; до 26 640 за технически проект за отводнителните съоръжения в Зелин. 


В същата докладна се предлага от собствени приходи на Община Ботевград дак бъдат отпуснати още: 5 400 лева за техническа проектна документация за ремонта на асансьорната уредба в доболничната помощ и осъществяване на оценка на съответствие на проекта с нормативните изисквания; 4 560 лева за изготвяне на технически проект за ремонт на асансьорната уредба в блок 4 на МБАЛ и оценка за съответствие; 2 280 лева за изготвяне на комплексна оценка на съответствието със съществуващите изисквания към строежите на технически проект за обект “Основен ремонт на детски площадки и настилки в УПИ IX за детски дом в кв. 95 по плана на Ботевград“ /ДГ “Синчец“/; 2 400 лв. за авторски надзор при изпълнение на строително-монтажните работи при укрепване на коритото на река Касица и благоустрояване на участъци от ул. “Цар Симеон“ в Трудовец; 59 964 за изготвяне на технически проект за рехабилитация на общински път SFO 3054/SFO 1093, Новачене-Боженица-Липница-махала “Креща“ с обща дължина 12 км; 59 580 лева за изготвяне на технически проект за обект “Реконструкция и изграждане на водопроводна система във в.з. Зелин.