МБАЛ Ботевград приключва 2023 год. с положителен финансов резултат от 111 000 лв. след облагане с данъци. Приходите от дейността на лечебното заведение са 7 452 000 лева. Те са увеличи с  204 000 лева спрямо 2022 год. Основният дял на приходите е от медицински услуги - 6 116 000 лв. или 82.07% от общите приходи. Общо разходите на дружеството за оперативна дейност през 2023 год. са 7 330 000 лв. и са се увеличи в сравнение с 2022 год., когато са били 7 040 лв. С най-голям относителен дял са разходите за работна заплата, социални и здравни осигуровки – 71.68%. 


Средносписъчният състав на персонала към края на 2023 год. е 176 човека. В местната болница работят 37 лекари. От тях двама са на възраст до 35 години, един е във възрастовата група от 35 до 44 години, петима са на възраст от 45 до 54 години, 15 – от 55 до 64 години, 10 лекари са на възраст от 65 до 76 години и 4 са над 75 годишна възраст. 


71 на брой са медицинските специалисти по здравни грижи. Само седем от тях са на възраст до 44 години. Най-голяма е групата на медицинските специалисти е между 45 и 64 годишна възраст, 23 са на 65 години и повече. 


Данните са от отчета на болницата за 2023 година, внесен за обсъждане в Общинския съвет. В него се посочва още, че към края на миналата година средната брутна работна заплата в МБАЛ Ботевград е 2229 лева. По категории тя се разпределя така: висш медицински персонал – 3162 лв.; медицински специалисти по здравни грижи – 2320 лв.; санитари – 1200 лв.; друг персонал – 1546 лв.


Видно от официалните данни на НЗОК за сключените договори с лечебните заведения за болнична помощ в Софийска област, МБАЛ Ботевград работи по-най-голям брой клинични пътеки – 128, което предполага покриване на по-широк спектър от дейности и по-добра конкурентна позиция спрямо другите лечебни заведения в областта.


През миналата година през болницата са преминали 5 369 пациенти, което е с над 300 души повече в сравнение с 2022 год. Най-много са пациентите от община Ботевград – 3970. Преминалите болни от община Правец са 506, а от Етрополе – 152. Справката показва още, че през 2023 год. в ботевградското лечебно заведение 253 пациенти – жители на община Ловеч, 118 от област Видин, 151 от София, 32 от Плевен и други. 


Използваемостта на легловата база е над 58%.


През 2023 година е закупена медицинска апаратура за 689 000 лева. Най-скъп е компютърния томограф – 300 000 лева. Той е закупен със собствени средства на болницата, с финансовата подкрепа на община Ботевград – 50 000 лева, и със средства от дарения – Ингрейтид Микро-Електроникс България“ ЕООД  - 11 000 лева и “Вес&Тон“ ООД – 10 000 лева.