На предстоящата сесия на ОбС ще бъде внесен за обсъждане отчетът на МБАЛ – Ботевград за 2008 год. За отчетния период лечебното заведение е реализирало загуба от 666 000 лв. Приходите от дейността са намалени в сравнение с предходната година с 124 000 лв. Основната причина е, че очакваните приходи от Районната здравноосигурителна каса не са изпълнени, според управителя на болницата д-р Филип Филев. Размерът на вземанията е намален от 217 000 на 41 000 лв. Редовно се погасяват задълженията, натрупани през предходни години.
Голямата материална база ангажира относително голям дял от разходите на болницата. Очаква се през 2009 год. те да намалеят знаително.

В момента МБАЛ разполага с добра материална база, но кадровата обезпеченост и недостигът на съвременна медицинска апаратура не са достатъчни.
През 2008 год. средната работната заплата в МБАЛ е 506 лв.През 2007 год. е била 354 лв.                   

Управителят на МБАЛ е изготвил бизнес-план за настоящата година, който включва конкретни насоки: разширяване на дейността с включване на нови клинични пътеки и внедряване на нова апаратура; значително намаляване на непреките разходи в лечебното заведение – ток, вода, горива, консумативи; търсене на публично-частно партньорство за дейността на хемодиализата; сключване на договори за провеждане на платени масови профилактични прегледи по предприятия; провеждане на тематични профилактични прегледи по селата от екипи на болницата, с оглед подбор на пациенти за хоспитализация; търсене на възможност за сключване на договор със здравноосигурителен фонд, който да захранва болницата с пациенти и да осигурява допълнително заплащане по клинични пътеки и извън тях; подобряване микроклимата в лечебното заведение и колаборацията с доболничната помощ и др.

Д-р Филип Филев ще предложи на вниманието на съветниците и прогнозен бюджет на болницата за тази година, според който общият размер на очкваните приходи за 2009 год. е 3 000 000 лв. 2 300 000 лв. от тях са предвидени да постъпят по договори с РЗОК. Очакват се още 250 000 лв. от медицински услуги, 350 000 от Министерството на здравеопазването и 100 000 лв. от дарения.