На 30 април изтича срокът, в който гражданите трябва да платят дължимия за довнасяне данък върху доходите по годишните декларации за облагане на доходите от 2008 г. Препоръчваме на гражданите, които са решили да платят дължимия данък в последния ден, да го направят в банков офис, разкрит в салоните за обслужване на Националната агенция за приходите (НАП) до 15.00 ч. на 30 април. Това се налага, тъй като при плащане по банков път е нужен поне един ден, за да пристигнат наредените средства по сметката на съответната териториална дирекция. ТД на НАП София област напомня, че клиентите на НАП могат да платят дължимите от тях данъци във всеки един банков клон чрез преводно нареждане, но те трябва да имат предвид, че ако средствата не постъпят по сметките на агенцията на 30 април, се счита, че плащането не е извършено в срок.
При попълване на преводни нареждания към бюджета е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 111213 - „Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.” или за данъка от едноличните търговци 111215 – „Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци”), входящият номер на данъчната декларация, ЕГН, като задължително се посочва и периода, за който се отнася плащането. Когато декларацията съдържа няколко приложения, едното от които за едноличен търговец, лицата трябва да попълнят две преводни нареждания, по едно за двата кода за вид плащане -  за данъка върху доходите на физически лица и за еднолични търговци.
Най-лесният и достъпен начин за плащането на данъка е по интернет. Плащането на данъци по този начин изисква наличието на дебитна карта, регистрация в системата ePay и в интернет-страницата на приходната администрация – www.nap.bg.
Срокът за подаване на декларациите за облагане с данък върху доходите на физическите лица също изтича на 30 април. Както през миналата година клиентите на НАП ще подават само онези приложения от декларацията, които са попълнили, тоест няма да се налага да разпечатват и подават цялата данъчна декларация.
Декларацията за доходите и всички нейни приложения са публикувани в Интернет (www.nap.bg) във формат, който позволява да бъдат попълнени електронно. На сайта на НАП вече е публикувана и декларация, при чието попълване се създава автоматично баркод. В офисите на НАП се приемат и разпечатани от Интернет образци на декларации, включително ксерокопия.
Консултация за деклариране на доходите може да се получи на цената на градски разговор от цялата страна на телефона на информационния център на НАП – 0700 18 700. В дните до края на кампанията телефонът за консултации ще работи от 8,00 до 18,30 ч.