Агенцията по заетостта в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” обяви началото на процедурата за подбор на доставчици на услуги, съгласно Постановление на министерски съвет за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица лица по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

За да придобият право да предоставят обучения срещу ваучери доставчиците на услуги подават заявление по образец в Агенцията по заетостта. Пълният пакет от документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Агенцията по заетостта.
Най-общо условията, на които трябва да отговарят доставчиците на услуги са следните:
- Да са регистрирани като еднолични търговци по реда на Търговския закон или като юридическо лице съгласно действащото законодателство, или са създадени с друг учредителен акт съгласно действащото законодателство към момента на създаването;
- Да имат право да осъществяват обучения за придобиване на професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение;
- Да притежават лиценз за съответната професия/специалност в случаите, в които се изисква, или са определени със заповед на министъра на образованието, младежта и науката;
- Да нямат прекратени договори през последните две години, поради виновно неизпълнение, свързани с разходването на средства от националния бюджет или бюджета на Европейския съюз;
- Да нямат изискуеми задължения към държавния бюджет;
- Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
- Да се представляват от лица, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
- Да разполагат с оборудвана за съответното обучение база – собствена или наета, в рамките на населеното място, в което ще се извършва обучението и с необходимия преподавателски състав, който да гарантира нормалното протичане на обучителния процес.

В заявлението за кандидатстване, доставчиците на услуги вписват желанието си за извършване на обучение по професионална квалификация, обучение по ключови компетентности или могат да отбележат и двата вида обучение.

Подадените заявления, които отговарят на изброените условия, ще се оценяват от оценителна комисия в Агенцията по заетостта. След приключване на оценителната комисия, одобрените доставчици на услуги ще бъдат включени в списък, който се утвърждава от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и се съгласува със Съвета към изпълнителния директор и след неговото одобрение се публикува на интернет страницата на Агенцията по заетостта. Списъкът с доставчиците на услуги ще се актуализира всеки месец, като първият списък на одобрените доставчици ще бъде публикуван на 03 декември тази година в интернет страницата на Агенцията по заетостта.