Кметът Георги Георгиев е внесъл втора докладна в ОбС, в която предлага размерът на промила за недвижими имоти с нежилищно предназначение да бъде намален от 16 на 12 промила.
Към докладната е приложена план-сметка за планираните постъпления и разходи от такса битови отпадъци за 2010 година в община Ботевград. Общият размер на очакваните приходи е 1 750 000 лв. Предвижда се от тях 351 500 лв. да бъдат събрани от населението, а 1 398 500 лв. – от фирми и предприятия.

Разходите, предвидени по план-сметката, са: 300 000 лв. – за осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци и траспортни средства; 429 000 лв. – събиране на битови отпадъци и транспорт до депата; 262 612 лв. – проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на Депо за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – предприятие с депо за третиране на битови отпадъци; 91 691 лв. – почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други на територията на населените места; 24 852 лв. – събиране на битови отпадъци и транспортиране до депата на малките кметства; 150 000 лв. – почистване по граждански договори по Програмата за временна заетост – ромски клуб, паметник в с. Новачене, градски чешми, междублокови пространства, градски тоалетни, паркове и градинки, косене; 170 826 лв. – поддържане чистотата на зелените площи в централната градска част; 110 000 лв. за други текущо възникнали дейности, почистване нерегламентирани депа за отпадъци; 209 220 лв. – поддържане чистотата в големите кметства.

Докладната за определяне размера на такса битови отпадъци за 2010 год. и план-сметката ще бъдат предложени за обсъждане и гласуване на сесията на ОбС, която ще се проведе на 26 ноември.