Отчетът обхваща периода 1 януари 2009 год.- 1 декември 2009 год. За единайсетте месеца здравното заведение е получило приходи в размер на 2 473 820 лв. От тях 1 980 913 лв. са постъпили по договори със Здравната каса, а  348 650 лв. е размерът на средствата, преведени от Министерството на здравеопазването за хемодиализа в МБАЛ. За отчетния период болницата е генерирала собствени приходи в размер на 144 257 лв.

Размерът на разходите за единайсетмесечието е 2 445 338 лв. Основен дял в структурата на разходите заемат работната заплата, социалните, здравните и допълнителните осигуровки на персонала – 60.8%. Разходът за медикаменти е 18.62 на сто. Разходите за външни услуги на болницата са 5.68%.
Към 01.12 2009 год. задълженията на МБАЛ към доставчици на медикаменти възлизат на 45 531 лв., но не са просрочени.

За отчетния период броят на болните, лекувани в МБАЛ, е 5 817 – със 783 повече от преминалите пациенти за цялата 2008 год. Леталитетът за преминалите болни за отчетния период е 1.77%. За миналата година е бил 1.99 на сто.

Рязко е увеличена оперативната дейност в местната болница, показва отчетът. До 1 декември 2009 год. броят на извършените операции е 1630 – с 468 повече в сравнение с миналата година.
В момента станционарът на болницата функционира с 141 легла. Изпълнението на легловия фонд за отчетния период е 69.70 на сто. Средният престой на болните е 4.82 дни.

Отчетът на болницата е внесен за обсъждане и гласуване на последната редовна сесия на ОбС за тази година. Тя ще се проведе на 17 декември.