В регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт за Етрополска община са обявени конкурсите за секретар на община и за директор на Дирекция "Общинска собственост, икономически развитие, хуманитарни дейности, проекти и програми".
• Секретарят на общината ръководи съответната администрация, като координира и контролира административните звена за точно спазване на нормативните актове. Организира дейностите в областта на местното самоуправление. Подпомага Кмета в организиране на дългосрочни и краткосрочни програми за развитие на общината.
Изисква се минимална степен на завършено образование магистър, 6 години професионален опит или минимален ранг: II младши 
Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
Документи за кандидатстване:
1.Заявление до Кмета на общината - по образец;
2.декларация - по образец;
3.копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
4.копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5.други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.
• Директорът на Дирекция "Общинска собственост, икономически развитие,хуманитарни дейности,проекти и програми" организира и контролира цялата дейност на дирекцията, разпределя, координира и контролира работата на специалистите в областта на екологията, общинската собственост, пазара, фирмената дейност, проекти и програми.
Изисква се минимална степен на завършено образование магистър, 5  години професионален опит или  минимален ранг: III младши. 
Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
Документи за кандидатстване:
1.Заявление до Кмета на общината - по образец;
2.декларация - по образец;
3.копия от документи за придобита образователно-квалификационна-степен;
4.копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5.други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.
Повече информация ще намерите тук: http://www1.government.bg/ras/konkursi/index.html