Основните изводи от анализа за ценообразуването на газоразпределителните компании са, че това е правено в съотвествие с действащите изисквания в законодателството. Това каза Ангел Семерджиев, председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, който представи доклад за дейността на газопреносните дружества, предаде репортер на Агенция “Фокус”. Според Семерджиев - може да се прецизират някои от основните параметри, които имат влияние при ценообразуването. Това е основно начинът, по който се признават амортизационните отчисления.
Основният проблем на газоразпределителните компании е, че имат изградени мрежи с голям капацитет, но се използва малка част от този капацитет. „Сегашните потребители плащат целия изграден капацитет, той се разпределя между всички, които са присъединени към мрежата с определени коефициенти на разпределение, които са на база на капацитета, който всеки ползва. Тези дружества са в първоначален етап на развитие на мрежите и основен проблем е големият изграден капацитет, първоначалният етап на изграждане на газопреносните мрежи и сегашните потребители плащат и тези разходи в пълния им размер. Там можем да прецизираме нещата, но за всяко дружество конкретно”, заяви председателят на ДКЕВР.
Той посочи, че оптимизирането на цените ще стане въз основа на два механизма. Първият - ДКЕВР ще оптимизира потреблението по групи потребители, от което се очаква да се получи ефект на намаление на признатите разходи. Друг механизъм, който ще се използва, е да бъдат преразгледани нормите на възвръщаемост, които са утвърдени от ДКЕВР, тъй като голяма част от дружествата не се възползват от пълния размер на утвърдената от ДКЕВР норма на възвръщаемост.
Семерджиев заяви, че по отношение на газоразпределителните дружества е започнат регулаторен анализ. „Там сме правили доста конкретни проверки”, посочи председателят на ДКЕВР.