Агенцията по заетостта откри още една нова схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: Проект “Ново начало – от образование към заетост” - BG051PO001-1.1.06 „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможности за стаж”.

Проектът дава възможност за наемане на безработни младежи до 29 години, регистрирани в бюрото по труда, завършили средно или висше образование (дипломирани), които нямат трудов стаж по специалността.

Усвояването на професионален опит и практически умения от наетите по трудов договор младежи ще се осъществи чрез стажуване за срок от 6 месеца.
Работодателят определя наставник, който да обучава наетите стажанти за период от 6 месеца. Всеки наставник може да обучава от 1 до 7 младежи.
Проектът осигурява месечен финансов стимул в размер на 300 лв. за всеки нает по трудов договор за стажуване безработен младеж за период от 6 месеца и нормативно предвидените месечни осигуровки.
На всеки определен от работодателя наставник, който ще обучава стажуващите младежи, ще бъде изплащано месечно възнаграждение в размер на ½ от минималната работна заплата за страната в рамките на 6 месеца и нормативно предвидените месечни осигуровки.

В проекта могат да участват работодатели, които:
- разкриват работни места във всички сфери на икономиката, с изключение на такива осъществяващи дейности в сферата на селското, горското и рибно стопанство;
- наемат за стажуване младежи до 29-годишна възраст, регистрирани като безработни в бюрото по труда и осигуряват наставник за стажуващите.
Недопустими са държавните и общински администрации, както и структурите на съдебната система.

Включените в проекта безработни младежи до 29-годишна възраст могат да:
- придобият ценен първи професионален опит чрез стажуване по специалността си при работодател за период от 6 месеца;
- усвоят знания, умения, трудови навици и опит по придобитата от тях специалност в средното или висшето училище;
- си осигурят възможност за работа в България;
През 6-месечния период на стажуване младежите ще бъдат наети по трудов договор. Ще изграждат трудови навици с помощта на определен от работодателя наставник.

В проекта могат да се включат младежи до 29-годишна възраст, които са:
- регистрирани в бюрото по труда;
- завършили средно или висше образование (дипломирани);
- без стаж по специалността, придобита в средното или висшето училище;
- не са включвани и не участват в проекти и програми, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, идентични със стажуване при работодател по специалността, с която кандидатстват по проекта.

Необходими документи за включване в проекта:
- заявление за участие в проекта (по образец) за избрано работно място;
- насочващо писмо до работодателя (изготвя се от бюрото по труда).

Специалистите от Дирекция “Бюро по труда” – Ботевград или нейните филиали в Етрополе и Правец ще окажат пълно съдействие при кандидатстване за включване в проекта.
За повече информация и включване в проекта се обърнете към Дирекция “Бюро по труда” – Ботевград или нейните филиали в Етрополе и Правец.