Днес от 9 часа започва редовно заседание на ОбС – Ботевград. В дневния са включени докладни са отпускане на средства за: започване на преустройство на градския Форум, отбелязване празника на Ботевград, закупуване на сценични костюми на състав „Ромска младост”. На сесията ще бъде разгледано предложение за намаляване на такса смет за физически и юридически лица. Включен е за обсъждане и гласуване отчет за работата на ОбС за периода ноември 2009 – 31 октомври 2010 год. Съветниците ще гласуват за присъждане на почетни звания на Маргарита Кирова, председател на читалищното настоятелство в Ботевград, и Марин Маринов, дългогодишен ръководител на комбината по микроелектроника.
В дневния ред на днешното заседание са включени и други проекти за решение.